موضوع فعالیت ما

ما همواره در تلاش برای ایجاد شرایط رشد و تعالی فعالیتهای علمی، پژوهشی، فنآوری و حمایت از پژوهشگران و محققان و نظریه پردازان در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی به منظور فراهم نمودن زمینه مشارکت آنان در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری و توسعه علوم و فنآوری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رویکردی ترویجی حمایتی و با تأکید بر توسعه بخش غیر دولتی علمی و فنآوری هستیم.

نوع فعالیت ما

مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیر تجاری و غیر سیاسی است و بنابر این به هیچ یک از احزاب و گروههای سیاسی وابستگی نخواهد داشت و افراد وابسته به آن به نام مؤسسه حق فعالیت سیاسی به سود یا زیان اشخاص احزاب و یا گروههای سیاسی را ندارند. فعالیت مؤسسه پژوهشی مشاوره‌ای و علمی است و درآمدها برای پرداخت هزینه ها و تحقق اهداف مؤسسه ، مصرف خواهد شد.

وظایف ما

اهم وظایف مؤسسه برای تحقق موضوع (ماده2) به قرار زیر است:

1-شبکه سازی ظرفیت های علمی و فنآوری.

2-مشارکت در ایجاد ظرفیتهای جدید و تکمیل حلقه های مفقوده .

3-ترویج و حمایت از دستآوردها .

4- مشارکت و همکاری با مدیریتهای کلان برای برنامه ریزی ملی و ایجاد زیر ساختها .

5-مطالعه و شناسایی و تجزیه و تحلیل مشکلات و نارسایی های موجود در ساختارهای پژوهشی کشور و ارائه طریق برای حل آنها و انتشار نتایج اینگونه فعالیتها جهت استفاده کلیه دست اندرکاران امور پژوهشی.

6- شناسایی و معرفی مبتکران، مخترعان و پژوهشگران و نوآورانی که در زمینه‌های مختلف پژوهشی فعالیت مینمایند و تقدیر و تشویق آنان به طرق مختلف.

وظایف ما

7- کمک مستقیم و غیر مستقیم مادی و معنوی به پژوهشگران مخترعین مکتشفین و دانش پژوهان از طریق ارائه خدمات مختلف مورد نیاز آنان در  جهت رشد و گسترش و ثمردهی هر چه بیشتر فعالیتهای پژوهشی .

8- تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه های پژوهشی و برقرار ساختن و  بسط روابط علمی، فنی، پژوهشی و آموزشی و همکاری با سازمانهایی که فعالیت آنها به نحوی از اتحاد با هدفهای مؤسسه در ایران و سایر کشورهای جهان ارتباط دارد.

9- ایجاد واحدهای علمی و فناوری تابعه و وابسته حسب ضرورت.

10- مشارکت در فعالیت های پژوهشی با دیگر موسسات و سازمانهای دست اندرکار فعالیت های یاد شده.

11- افزایش مستمر دانش پژوهشگران کشور از لحاظ اطلاعات و تجربیات مورد نیاز آنان از طریق ارائه اطلاعات، مدارک، اسناد و پیشرفت های انجام شده در زمینه های مختلف در ایران و جهان بصورت بولتن، مجله، نشریات و یا توسط سایر رسانه ها.

12- ارائه خدمات لازم جهت بکارگیری موثر نتایج پژوهشهای موفق.

13- انجام مطالعات و ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره ای و آموزشی به کلیه واحدهایی که به این خدمات نیاز دارند.

14- ساماندهی فعالیت های علمی و پژوهشی برای تجاری سازی دستاوردهای مربوطه.

15- انجام سایر فعالیت های لازم برای تحقق اهداف و وظایف موسسه.